Avtal mellan kolonist och styrelsen i Ormingekolonisterna

Ormingekolonisterna har till syfte att ge medlemmar möjlighet att odla för husbehov. Föreningen drivs av oss alla kolonister tillsammans, vilket innebär att vi alla ska deltaga i skötseln av området.

  1
   Odlaren är skyldig att påbörja odlingen av sin lott senast 1 juni, att odla på minst 50% av ytan samt se till att hela lotten är välskött. Det innebär att även buskar eller växter som fått sjukdomsangrepp måst tas bort omgående för att förhindra spridning till andra kolonister.
  2.
  Träd, buskar och andra höga växter får inte planteras så att omgivande lotter besväras av skuggning eller rotskott.
  3
  Blast, ogräs eller dylikt ska samlas/läggas på gemensam eller egen kompost.
  4.
  Träd på området får ej avverkas enligt kommunens avtal.
  5.
 Det ligger i styrelsens ansvar att göra regelbundna inspektionsrundor. Kolonister, vars lotter inte odlas och/eller är välskötta, kontaktas av styrelsen, man får ca 3 veckor på sig att göra iordning sin lott. Om ingen förbättring kan ses därefter sägs lotten upp från styrelsen och tillfaller 1 juli nästa person i kön.
  7.
  Avtalet förlängs automatiskt med ett år i taget, om inte muntlig eller skriftlig uppsägning gjorts senast 31 mars.
  8.
  Betalning av årlig medlemsavgift/arrende sker varje år via fakturering på mejl eller brev till  föreningens plusgirokonto senast den 31 mars varje år.
  9.
  Inrädesavgift betalas av nya medlemmar och är en engångsavgift.
 10.
  Plast som används på lotten ska vara genomskinlig.
 11.
  Vindskydd ska vara max 2 meter högt, ha en maxstorlek av 5 m2 och ha högst 3 väggar.

Detta är en överenskommelse mellan mig som kolonist och styrelsen i Ormingekolonisterna, där Nacka Kommuns arrendeavtal ligger som grund.

Nacka datum

Namn

Adress

Underskrift Föreningen